Program przedszkola

Od 18 lat systematycznie udoskonalamy program i metody pracy z dziećmi. Dwujęzyczność, liczne zajęcia dodatkowe zawarte w czesnym, zajęcia ruchowe kształtujące zdrowe nawyki, autorskie programy: nauki języka angielskiego i edukacji przyrodniczej, pozwalają nam zaoferować dzieciom znacznie więcej, niż przewiduje edukacyjna podstawa programowa.

Nie pozostawiamy sfery rozwoju emocjonalnego i społecznego. Poprzez międzynarodowy program wychowawczy Living Values Education rozwijamy inteligencję emocjonalną, kompetencje społeczne, kształtujemy samoocenę oraz wzory zachowań oparte na wartościach.

Program nauczania języka angielskiego jest skorelowany z programem nauczania w języku polskim, co ułatwia przyswajanie wiadomości dwutorowo. Język angielski jest w przedszkolu stale poprzez codzienne, kontekstowe osłuchiwanie, prowadzone zajęcia i zabawy.

Autorskie programy

Nasze przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego poszerzony o program projektowy oraz dwa nasze autorskie programy: „ABC dwujęzyczności” dotyczący edukacji językowej i „Forest play Day” poruszający edukację przyrodniczą. Tak zbudowany program przygotowuje dzieci do krytycznego myślenia w oparciu o kompetencje kluczowe, które będą niezbędne w ich dorosłym życiu a nauczycielom umożliwia indywidualizację pracy dzięki zadaniom i ćwiczeniom o różnym stopniu trudności.

Dziecięca matematyka

Program, wzbogacony jest o program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”. Jego celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez dostosowanie treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci. Sprzyja to stymulowaniu uzdolnień matematycznych a także dobrze przygotowuje dzieci do nauki matematyki w szkole.

Codzienną pracę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody

W swojej pracy nauczyciele stosują sprawdzone jak i innowacyjne metody pracy. Wykorzystują nowoczesne narzędzia multimedialne do interaktywnej edukacji i zabawy. Duży nacisk kładą na wspomaganie rozwoju mowy, edukację matematyczną oraz kształtowanie u dzieci gotowości do nauki czytania i pisania. Wspierają ciekawość, aktywność i samodzielność, a także starają się kształtować te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Stosowane metody:

  • „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz – pomaga przygotować dzieci do czytania i pisania oraz zapobiega trudnościom w ich opanowaniu
  • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – umożliwia zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych.
  • pedagogika Zabawy Klanza – pomaga aktywizować uczniów w procesie nauczania
  • metoda Helen Doron – stosowana na zajęciach dodatkowych z nauki języka angielskiego
  • technika twórczego myślenia – pobudza zdolność kreatywnego podejścia do problemu
  • metoda interdyscyplinarnych projektów badawczych (Units of Inquiry), które koncentrują się na rozwinięciu zrozumieniu świata, zachęcają dzieci do rozwijania umiejętności, wymagających od nich krytycznego, kreatywnego i refleksyjnego myślenia.

Rozwój dzieci

Małe dzieci są niezwykle zainteresowane otaczającym je światem i jednocześnie posiadają wielki potencjał intelektualny. Staramy się stwarzać wiele sytuacji, żeby rozbudzić ich ciekawość, poszerzyć horyzonty, powiększyć zasób słownictwa i rozwinąć umiejętność logicznego myślenia, zaszczepić wiarę we własne siły oraz wspomóc w osiągnięciu dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w szkole. Przygotowany przez nas program oraz zastosowane metody i narzędzia wspierają nas w osiągnięciu tego celu.

Zajęcia dodatkowe i fakultatywne

Poszerzyliśmy podstawę programową przedszkola poprzez dodanie bogatej oferty zajęć dodatkowych zawartych w czesnym. Przy ich wyborze kierowaliśmy się dążeniem do zapewnienia podopiecznym przedszkola maksymalnego wszechstronnego rozwoju.