Wychowawcy

To zespół 14 profesjonalnych, świetnie wykształconych nauczycieli z dużą wiedzą i zapałem do pracy. Grupą 16-orga dzieci zajmuje się dwóch nauczycieli wychowawców oraz – w grupie dzieci trzyletnich – nauczyciel wspierający. Nasi nauczyciele posiadają, wymagane przez MEN, uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawa programową, rozszerzony o autorski językowy program przedszkola abc. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Pracę nauczycieli wspomagają: logopeda, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz terapeuta neurorozwojowy INPP.

Nasi specjaliści

Psycholog

Specjalista posiadający wieloletnią praktykę terapeutyczną. Współpracuje ściśle z nauczycielami i dyrektorem przedszkola. Obserwuje dzieci, pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udziela konsultacji nauczycielom oraz prowadzi dla nich warsztaty dotyczące rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka i metod wychowawczych.
Z indywidualnych porad psychologa skorzystać mogą również Rodzice po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie przedszkola.

 

W przedszkolu realizujemy międzynarodowy program wychowawczy
Living Values Education – Żywe Wartości.

Koordynatorem jest przedszkolny psycholog. Program powstał przy współudziale pedagogów i psychologów z wielu krajów świata. Jest adresowany do dzieci od 3 r.ż. do nastolatków, a także do rodziców i opiekunów. Pozwala uczestnikom odkrywać i rozwijać uniwersalne wartości jak: spokój, szacunek, współdziałanie, wolność, szczęście, uczciwość, pokora, miłość, odpowiedzialność, prostota, tolerancja i jedność.

Living Values Education dostarcza wiedzy na temat 12 kluczowych w życiu wartości, rozwija je, a także uczy jak wyrażać je w codziennym życiu. Uczy postrzegania siebie i otaczającego świata przez pryzmat wartości oraz kształtuje wzory zachowań oparte na wartościach.
Posługując się nazewnictwem koncepcji teorii wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera program ten rozwija inteligencję intra- i interpersonalną, a także inteligencję emocjonalną: poszerza samoświadomość, czyli wiedzę na swój temat, kształtuje samoocenę, tj. poczucie własnej wartości, empatię, a także rozwija umiejętności społeczne.

Logopeda

Wszystkie dzieci objęte są profilaktyką logopedyczną oraz diagnozą. Logopeda po przeprowadzonej diagnozie za zgodą rodziców organizuje indywidualną odpłatną terapię logopedyczną.

 

 

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Po uprzednim zdiagnozowaniu dziecka pod kątem przetwarzania sensorycznego (zmysłowego) i zgodzie rodziców / opiekunów prowadzi indywidualne terapie.

Integracja Sensoryczna inaczej Przetwarzanie Sensoryczne

Jest to proces przyjmowania informacji o otaczającym świecie za pomocą wszystkich zmysłów oraz z wnętrza ciała. Dzięki integrowaniu i organizowaniu zmysłów wzroku, dotyku, ruchu, czucia mięśniowego, słuchu, smaku, węchu jesteśmy w stanie współdziałać swobodnie i efektywnie podczas pracy i zabawy oraz dbać o samych siebie i innych. Proces ten najintensywniej przebiega do 7 roku życia. Bodźce sensoryczne są odbierane, porządkowane, przetwarzane oraz interpretowane przez mózg w sposób ciągły. Jeśli te procesy przebiegają bez zakłóceń, to dziecko rozwija się prawidłowo.

Skonsultuj się z terapeutą SI, jeśli dziecko przejawia:

 • lękliwość
 • nadruchliwość
 • problemy z koncentracją
 • kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową
 • niskie lub wzmożone napięcie mięśniowe
 • nadmierną męczliwość lub wszystko robi zbyt wolno
 • zbyt gwałtowną reakcję na dotyk
 • nieumiejętność naśladowania ruchów innej osoby
 • problemy z komunikacją
 • impulsywność
 • agresja

 

Terapeuta Neurorozwojowy INPP

Po obserwacji i z zebranego wywiadu przygotowuje zestaw profilaktycznych ćwiczeń dla całych grup, które są realizowane codziennie podczas porannej gimnastyki. W pojedynczych przypadkach prowadzi indywidualną terapie.

Wiele problemów z czytaniem, pisaniem, ortografią, matematyką, koncentracją, obniżonymi osiągnięciami i zachowaniem ma swoje korzenie w niedojrzałym rozwoju sprawności fizycznej, która wspiera wiele aspektów uczenia się. Specyficzne trudności w uczeniu się mogą mieć liczne przyczyny społeczne i edukacyjne, ale rozwój motoryczny (ruchowy) stanowi podstawę każdego aspektu uczenia się, począwszy od ruchów gałek ocznych potrzebnych do czytania, koordynacji ręka-oko potrzebniej do pisania, sekwencjonowania potrzebnego do odczytywania tabel, uczenia się dni tygodnia i miesięcy, skończywszy na świadomości przestrzennej biorącej udział w rozwiązywaniu niektórych problemów matematycznych i mającej wpływ na interakcje społeczne. Gdy te problemy zostaną usunięte dzieci mogą zacząć realizować się i odnosić sukcesy dziecko rozwija się prawidłowo.

Symptomy związane z niedojrzałością neuromotoryczną

 • trudności z usiedzeniem w miejscu
 • nadruchliwość
 • słaba postawa siedząca, szczególnie przy stole podczas posiłku lub przy biurku podczas odrabiania lekcji
 • trudności w nauczeniu się samodzielnego ubierania – zapinania guzików, wiązania sznurowadeł
 • wkładania ubrania w odpowiedni sposób
 • trudności podczas używania noża i widelca
 • problemy z pisaniem, niedojrzały chwyt pisarski
 • problemy z czytaniem, błędy ortograficzne
 • trudność z łapaniem piłki
 • unikanie sportu lub bardzo dobra sprawność fizyczna, ale unikanie prac pisemnych
 • słaba kontrola impulsów
 • moczy się w nocy po 5 roku życia
 • historia opóźnionego rozwoju mowy